Opinie i badania techniczne

Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze FERROCARBO

Metodyka badań

Z badanych materiałów wycięto kształtki o wymiarach 5 x 5 x 5cm. Część kształtek nasączono preparatami i pozostawiono na okres 7 dni. Pozostałą część kształtek pozostawiono jako grupę kontrolną bez impregnacji. Wysuszone i zważone próbki zanurzono w wodzie do 1/3 wysokości, po 4 godzinach próbki zanurzono do 2/3 wysokości. Po upływie kolejnych 4 godzin próbki zostały całkowicie zanurzone w wodzie. Po 24 godzinach próbki zostały wyciągnięte z wody i ponownie zważone i na tej podstawie określono ich nasiąkliwość. Prezentowane wyniki są średnią z 6 pomiarów.

Podsumowanie

Przy zanurzeniu badanych próbek w wodzie do wysokości 1/3 i 2/3 nie zaobserwowano podciągania kapilarnego wody w kształtkach. Uzyskane po 24 godzinach całkowitego zanurzenia w wodzie wyniki potwierdzają bardzo wysoką skuteczność impregnatów na działanie wody. Impregnaty zapewniają całkowitą ochronę powierzchni impregnowanych przed nasiąkaniem zarówno w przypadku wody opadowej, jak również przed wodą podciągana kapilarnie.