Nowoczesne środki ochrony budowli

Silany w ochronie budowli nadają substancji budowlanej nieosiągalną dotąd trwałość i odporność. Dzieje się to bez naruszania funkcji i wyglądu zabezpieczonej powierzchni.

Jak Dynasil® modyfikuje powierzchnię

Głównymi związkami impregnatów Dynasil®, są modyfikowane chemicznie związki krzemu takie jak silany. Związki te posiadają w swojej budowie czułe centra hydrolityczne mogące reagować z podłożami tworząc z nimi trwałe połączenia na bazie wiązań kowalencyjnych, oraz hydrofobowe łańcuchy organiczne nadające powierzchni specyficzne właściwości.

Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparaty Dynasil® wykazują bardzo dobrą zdolność penetracji. Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa połączona wiązaniami chemicznymi z zabezpieczoną powierzchnią nadając jej właściwości hydrofobowe.

Jednocześnie zabieg impregnacji wpływa korzystnie na wzrost wytrzymałości mechanicznej materiałów budowlanych, zwiększając tym samym ich mrozoodporność.

Optymalna ochrona – głębokość impregnacji

Cząsteczki silanów Dynasil® są na tyle małe, że swobodnie wnikają w pory materiału budowlanego. Po wniknięciu powierzchnia porów staje się hydrofobowa. Wnikanie wody w strukturę materiału budowlanego zostaje skutecznie zahamowane. Ma to duże znaczenie dla trwałości zabiegu impregnacji, ponieważ ani promieniowanie UV, ani mechaniczne uszkodzenia powierzchni nie mogą osłabić działania ochronnego impregnatów Dynasil®.
Mała wielkość cząsteczek silanów ma również wpływ na zachowanie naturalnych właściwości oddechowych podłoża, których ograniczenie może powodować uszkodzenia materiału przez działające wewnątrz materiału budowlanego ciśnienie pary wodnej.

aaa

Żadne z stosowanych w budownictwie związków do impregnacji nie posiadają cech i właściwości takich jak silany. Doskonała zdolność do wnikania w powierzchnie, zdolność do wytwarzania trwałych wiązań chemicznych, oraz brak wpływu na dyfuzję pary wodnej, są typowymi cechami impregnatów Dynasil®.

Właściwości powierzchni impregnowanych Dynasil®

Hydrofilowość i hydrofobowość to „parametry” opisujące właściwość powierzchni. Powierzchnie hydrofilowe charakteryzuje duża absorpcja wody i wysoka zwilżalność. Powierzchnie hydrofobowe nie wykazują tendencji do absorpcji cząsteczek wody, czy też zwilżania.
Zwilżalność powierzchni można zdefiniować matematycznie, mierząc tzw. kąt zwilżenia. Z powierzchniami zwilżalnymi mamy do czynienia wtedy gdy umieszczone na nich ciecze ulegają rozmyciu i nie wykazują tendencji do przyjmowania kształtu kropli. Z kolei krople wody tworzące się na powierzchni hydrofobowej (o małej zwilżalności) wskazują, iż siły oddziaływania wewnątrz cząsteczkowego wody są większe niż siły oddziaływania pomiędzy wodą a powierzchnią hydrofobową.

Dla substancji hydrofilowych kąt ten nie przekracza wartości 90°, przy czym kąt zwilżenia poniżej 10° charakteryzuje powierzchnie superhydrofilowe. Substancje hydrofobowe posiadają kąt zwilżenia większy od 90°. Teoretycznie maksymalny kąt zwilżenia jaki może osiągnąć kropla wody na powierzchni hydrofobowej wynosi 120°, istnieją jednakże substancje nadające powierzchniom charakter syperhydrofobowy. Dla powierzchni takich kąt zwilżenia może osiągną nawet wartość ponad 150°.

W zależności od doboru i przeznaczenia impregnatu oraz właściwości impregnowanych podłoży impregnaty Dynasil® pozwalają uzyskać doskonałe właściwości hydrofobowe charakteryzujące się kontem zwilżania powierzchni w granicach od 110° do 150°. Tak duże wartości konta zwilżania pozwalają na tworzenie tzw. powierzchni samoczyszczących i wskazują na wysoką skuteczność impregnacji.

Silany są obecnie najnowocześniejszymi i jednocześnie najtrwalszymi substancjami stosowanymi w budownictwie do hydrofobizacji powierzchni.