AHYDROSIL® K

AHYDROSIL® K

Silikonowy preparat hydrofobowy do impregnacji  mineralnych materiałów budowlanych

Ahydrosil ®  K jest wodnym roztworem związków silikonowych w formie koncentratu.
Cechy charakterystyczne:
  • doskonale  zabezpiecza  hydrofobowo  podłoże,  przed  wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele  lat,
  • równomiernie  penetruje  w  podłoże  tworząc  warstwę  ochronną o  doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i  wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i  ułatwia samooczyszczanie  materiału  pod  wpływem  opadów  atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.
Przeznaczenie:
Ahydrosil ®   K  przeznaczony  jest  do  powierzchniowej  impregnacji wodoodpornej: cegły silikatowej (niekolorowej),  bloczków  gipsowych,  betonu,  tynków  cementowowa – piennych, fug oraz jako dodatek do hydrofobizacji w  „masie”. Z  powodzeniem stosowany również do impregnacji  i ochrony antykorozyjnej:
  • mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i  sprężonych,
  • w  budownictwie drogowym takich konstrukcji jak: tunele, ściany oporowe i  dźwiękochłonne, balustrady, osłony itp.,
  • betonowych płyt lotniskowych i  dróg wykonanych z  betonu.
Ahydrosil ®   K  może  być  stosowany  do  iniekcyjnej  meto – dy osuszania murów (po uprzednim rozcieńczeniu wodą  w stosunku 1:5). Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury  powierzchni impregnowanej. W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Podstawowym warunkiem impregnowania jest odpowiednio  przygotowana  powierzchnia  podłoża.  Powierzchnia  ta  powinna  być  równomiernie  porowata,  czysta,  sucha,  a  zwłaszcza nie zatłuszczona. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować nie wcześniej niż po  upływie 21–28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Zaleca się, aby prace  impregnacyjne wykonywać przy suchej pogodzie, w  temperaturze od +5 do +30°C, przy względnej wilgotności powietrza do 80%. Powierzchnia uzyskuje pełne własności  hydrofobowe po ok. 24 godzinach. W  tym czasie należy ją  chronić przed deszczem i  zabrudzeniem. Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszystkie  powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby,  części metalowe, drewniane, polerowane kamienie itp.).  W   przypadku  ich  zanieczyszczenia  natychmiast  zmyć  wodą.

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, natrysku,  a  także przez zanurzenie małych elementów w  roztworze  gotowym na ok. 5 minut. Zaleca się przeprowadzenie dwu – krotnej impregnacji w  krótkich odstępach czasu metodą  „mokre na mokre”. Drugą warstwę nakładać w  zależności  od temperatury otoczenia i  porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest  wilgotna. Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie

Wydajność:

10–15 m 2  z  1 kg środka rozcieńczonego wodą w  podanych  proporcjach i dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od rodzaju i  chłonności impregnowanego materiału oraz techniki nanoszenia. Przy impregnacji płyt lotniskowych średnia wydajność z  1 kg  koncentratu (przy rozcieńczeniu 1:6) wynosi 17,5 m 2 .

Uwaga!  Ahydrosil ®  K w postaci handlowej jest roztworem  alkalicznym o  działaniu żrącym. Wszystkie prace należy  wykonywać stosując: okulary, rękawice i  odzież ochronną.  W  przypadku kontaktu ze skórą należy skażone miejsce  obficie spłukać zimną wodą, natrzeć rozcieńczonym octem  i  ponownie spłukać wodą. Przy metodzie natryskowej na – leży stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe.  Po użyciu impregnatu należy dokładnie umyć ręce i  twarz.  Ahydrosilu ®  K nie wolno rozcieńczać w  naczyniach z  cyn – ku, aluminium lub w  naczyniach lutowanych. Należy bez – względnie zapoznać się z  Kartą Charakterystyki tego pro – duktu.